1. http://www.villaverdeeventos.com/90029/797976.html
       2. http://www.villaverdeeventos.com/906208/464437.html
       3. http://www.villaverdeeventos.com/551446/272761.html
       4. http://www.villaverdeeventos.com/531196/449386.html
       5. http://www.villaverdeeventos.com/828368/621522.html
       6. http://www.villaverdeeventos.com/568979/841492.html
       7. http://www.villaverdeeventos.com/538594/134909.html
       8. http://www.villaverdeeventos.com/589246/177561.html
       9. http://www.villaverdeeventos.com/793652/514290.html
       10. http://www.villaverdeeventos.com/569625/809263.html
       11. http://www.villaverdeeventos.com/573432/61670.html
       12. http://www.villaverdeeventos.com/121338/272212.html
       13. http://www.villaverdeeventos.com/486667/529982.html
       14. http://www.villaverdeeventos.com/740990/175631.html
       15. http://www.villaverdeeventos.com/57879/691109.html
       16. http://www.villaverdeeventos.com/215754/172753.html
       17. http://www.villaverdeeventos.com/864598/782275.html
       18. http://www.villaverdeeventos.com/425964/826960.html
       19. http://www.villaverdeeventos.com/308167/29929.html
       20. http://www.villaverdeeventos.com/202899/350645.html
       21. http://www.villaverdeeventos.com/299194/378831.html
       22. http://www.villaverdeeventos.com/51942/5622.html
       23. http://www.villaverdeeventos.com/87784/327422.html
       24. http://www.villaverdeeventos.com/259190/732222.html
       25. http://www.villaverdeeventos.com/600173/232616.html
       26. http://www.villaverdeeventos.com/94437/293871.html
       27. http://www.villaverdeeventos.com/69572/861887.html
       28. http://www.villaverdeeventos.com/14240/63194.html
       29. http://www.villaverdeeventos.com/340679/416711.html
       30. http://www.villaverdeeventos.com/615191/411831.html
       31. http://www.villaverdeeventos.com/873216/63015.html
       32. http://www.villaverdeeventos.com/749536/306762.html
       33. http://www.villaverdeeventos.com/681382/60256.html
       34. http://www.villaverdeeventos.com/83780/37329.html
       35. http://www.villaverdeeventos.com/71154/113563.html
       36. http://www.villaverdeeventos.com/41186/958823.html
       37. http://www.villaverdeeventos.com/446147/206662.html
       38. http://www.villaverdeeventos.com/235610/794445.html
       39. http://www.villaverdeeventos.com/116652/514129.html
       40. http://www.villaverdeeventos.com/161861/920249.html
       41. http://www.villaverdeeventos.com/574824/764540.html
       42. http://www.villaverdeeventos.com/761623/876813.html
       43. http://www.villaverdeeventos.com/123626/41425.html
       44. http://www.villaverdeeventos.com/98834/929988.html
       45. http://www.villaverdeeventos.com/66648/659521.html
       46. http://www.villaverdeeventos.com/911806/60960.html
       47. http://www.villaverdeeventos.com/136672/215668.html
       48. http://www.villaverdeeventos.com/424960/947920.html
       49. http://www.villaverdeeventos.com/186725/978202.html
       50. http://www.villaverdeeventos.com/317337/751366.html
       51. http://www.villaverdeeventos.com/31415/271688.html
       52. http://www.villaverdeeventos.com/825884/29975.html
       53. http://www.villaverdeeventos.com/735361/96935.html
       54. http://www.villaverdeeventos.com/363347/725698.html
       55. http://www.villaverdeeventos.com/43737/316411.html
       56. http://www.villaverdeeventos.com/159662/721980.html
       57. http://www.villaverdeeventos.com/271202/641.html
       58. http://www.villaverdeeventos.com/827558/137682.html
       59. http://www.villaverdeeventos.com/288633/531343.html
       60. http://www.villaverdeeventos.com/638855/59210.html
       61. http://www.villaverdeeventos.com/946286/861962.html
       62. http://www.villaverdeeventos.com/527994/248579.html
       63. http://www.villaverdeeventos.com/220115/529305.html
       64. http://www.villaverdeeventos.com/481695/202139.html
       65. http://www.villaverdeeventos.com/348851/943558.html
       66. http://www.villaverdeeventos.com/731912/935711.html
       67. http://www.villaverdeeventos.com/43188/44423.html
       68. http://www.villaverdeeventos.com/985486/706676.html
       69. http://www.villaverdeeventos.com/547248/665602.html
       70. http://www.villaverdeeventos.com/924622/162454.html
       71. http://www.villaverdeeventos.com/657838/769384.html
       72. http://www.villaverdeeventos.com/47512/46544.html
       73. http://www.villaverdeeventos.com/72565/801574.html
       74. http://www.villaverdeeventos.com/932311/817629.html
       75. http://www.villaverdeeventos.com/419761/15399.html
       76. http://www.villaverdeeventos.com/26487/146882.html
       77. http://www.villaverdeeventos.com/989654/907489.html
       78. http://www.villaverdeeventos.com/191533/786723.html
       79. http://www.villaverdeeventos.com/629327/902287.html
       80. http://www.villaverdeeventos.com/631845/42136.html
       81. http://www.villaverdeeventos.com/907569/306795.html
       82. http://www.villaverdeeventos.com/294439/87346.html
       83. http://www.villaverdeeventos.com/369744/678260.html
       84. http://www.villaverdeeventos.com/882741/156379.html
       85. http://www.villaverdeeventos.com/35371/627331.html
       86. http://www.villaverdeeventos.com/901119/303401.html
       87. http://www.villaverdeeventos.com/522900/44358.html
       88. http://www.villaverdeeventos.com/393285/630409.html
       89. http://www.villaverdeeventos.com/743993/661598.html
       90. http://www.villaverdeeventos.com/732949/525140.html
       91. http://www.villaverdeeventos.com/122855/753851.html
       92. http://www.villaverdeeventos.com/695393/25531.html
       93. http://www.villaverdeeventos.com/921905/675615.html
       94. http://www.villaverdeeventos.com/779122/697670.html
       95. http://www.villaverdeeventos.com/91965/160738.html
       96. http://www.villaverdeeventos.com/946164/542676.html
       97. http://www.villaverdeeventos.com/515213/236495.html
       98. http://www.villaverdeeventos.com/934310/1173.html
       99. http://www.villaverdeeventos.com/706207/785239.html
       100. http://www.villaverdeeventos.com/67417/27313.html
       101. http://www.villaverdeeventos.com/815868/927828.html
       102. http://www.villaverdeeventos.com/45430/769578.html
       103. http://www.villaverdeeventos.com/784324/577320.html
       104. http://www.villaverdeeventos.com/591325/2688.html
       105. http://www.villaverdeeventos.com/753254/990891.html
       106. http://www.villaverdeeventos.com/918261/836612.html
       107. http://www.villaverdeeventos.com/798496/841295.html
       108. http://www.villaverdeeventos.com/878737/474927.html
       109. http://www.villaverdeeventos.com/665491/5504.html
       110. http://www.villaverdeeventos.com/83146/91042.html
       111. http://www.villaverdeeventos.com/548923/141239.html
       112. http://www.villaverdeeventos.com/735111/9226.html
       113. http://www.villaverdeeventos.com/765985/56418.html
       114. http://www.villaverdeeventos.com/358342/43657.html
       115. http://www.villaverdeeventos.com/673887/982919.html
       116. http://www.villaverdeeventos.com/869373/271566.html
       117. http://www.villaverdeeventos.com/459804/58281.html
       118. http://www.villaverdeeventos.com/247783/970460.html
       119. http://www.villaverdeeventos.com/160410/272886.html
       120. http://www.villaverdeeventos.com/340912/649425.html
       121. http://www.villaverdeeventos.com/555736/63419.html
       122. http://www.villaverdeeventos.com/618280/339440.html
       123. http://www.villaverdeeventos.com/882741/994573.html
       124. http://www.villaverdeeventos.com/971314/567665.html
       125. http://www.villaverdeeventos.com/9834/188161.html
       126. http://www.villaverdeeventos.com/403581/282505.html
       127. http://www.villaverdeeventos.com/847742/80125.html
       128. http://www.villaverdeeventos.com/900240/102236.html
       129. http://www.villaverdeeventos.com/87658/705606.html
       130. http://www.villaverdeeventos.com/422767/698957.html
       131. http://www.villaverdeeventos.com/55996/31692.html
       132. http://www.villaverdeeventos.com/802500/684621.html
       133. http://www.villaverdeeventos.com/649902/639543.html
       134. http://www.villaverdeeventos.com/973194/125670.html
       135. http://www.villaverdeeventos.com/576435/527911.html
       136. http://www.villaverdeeventos.com/637210/910525.html
       137. http://www.villaverdeeventos.com/115/196738.html
       138. http://www.villaverdeeventos.com/966187/279735.html
       139. http://www.villaverdeeventos.com/586767/21474.html
       140. http://www.villaverdeeventos.com/503362/743841.html
       141. http://www.villaverdeeventos.com/857269/292745.html
       142. http://www.villaverdeeventos.com/84423/2774.html
       143. http://www.villaverdeeventos.com/281623/682619.html
       144. http://www.villaverdeeventos.com/996375/467726.html
       145. http://www.villaverdeeventos.com/784998/344120.html
       146. http://www.villaverdeeventos.com/92312/729663.html
       147. http://www.villaverdeeventos.com/555450/992804.html
       148. http://www.villaverdeeventos.com/349724/816201.html
       149. http://www.villaverdeeventos.com/845671/763378.html
       150. http://www.villaverdeeventos.com/637174/42742.html
       151. http://www.villaverdeeventos.com/532269/489945.html
       152. http://www.villaverdeeventos.com/784643/896833.html
       153. http://www.villaverdeeventos.com/552572/825532.html
       154. http://www.villaverdeeventos.com/808634/726341.html
       155. http://www.villaverdeeventos.com/47346/624203.html
       156. http://www.villaverdeeventos.com/846580/958862.html
       157. http://www.villaverdeeventos.com/973155/766381.html
       158. http://www.villaverdeeventos.com/780284/537635.html
       159. http://www.villaverdeeventos.com/358253/345890.html
       160. http://www.villaverdeeventos.com/609182/688303.html
       161. http://www.villaverdeeventos.com/298548/88150.html
       162. http://www.villaverdeeventos.com/137351/893153.html
       163. http://www.villaverdeeventos.com/897917/618394.html
       164. http://www.villaverdeeventos.com/938511/695310.html
       165. http://www.villaverdeeventos.com/132188/441378.html
       166. http://www.villaverdeeventos.com/40267/16299.html
       167. http://www.villaverdeeventos.com/971955/209984.html
       168. http://www.villaverdeeventos.com/9667/49430.html
       169. http://www.villaverdeeventos.com/763425/356454.html
       170. http://www.villaverdeeventos.com/842898/83733.html
       171. http://www.villaverdeeventos.com/78969/38755.html
       172. http://www.villaverdeeventos.com/634296/746328.html
       173. http://www.villaverdeeventos.com/264606/218316.html
       174. http://www.villaverdeeventos.com/100511/248185.html
       175. http://www.villaverdeeventos.com/477303/234976.html
       176. http://www.villaverdeeventos.com/990852/43146.html
       177. http://www.villaverdeeventos.com/61952/370626.html
       178. http://www.villaverdeeventos.com/961179/113372.html
       179. http://www.villaverdeeventos.com/410791/850110.html
       180. http://www.villaverdeeventos.com/789454/868644.html
       181. http://www.villaverdeeventos.com/45225/281307.html
       182. http://www.villaverdeeventos.com/933187/404985.html
       183. http://www.villaverdeeventos.com/54383/306723.html
       184. http://www.villaverdeeventos.com/409626/396816.html
       185. http://www.villaverdeeventos.com/126754/846461.html
       186. http://www.villaverdeeventos.com/493513/214506.html
       187. http://www.villaverdeeventos.com/421924/822598.html
       188. http://www.villaverdeeventos.com/55119/436889.html
       189. http://www.villaverdeeventos.com/360455/872615.html
       190. http://www.villaverdeeventos.com/719545/959413.html
       191. http://www.villaverdeeventos.com/163860/597373.html
       192. http://www.villaverdeeventos.com/247944/520904.html
       193. http://www.villaverdeeventos.com/55758/439731.html
       194. http://www.villaverdeeventos.com/602625/4257.html
       195. http://www.villaverdeeventos.com/923141/558176.html
       196. http://www.villaverdeeventos.com/354288/633284.html
       197. http://www.villaverdeeventos.com/825168/904680.html
       198. http://www.villaverdeeventos.com/936118/854239.html
       199. http://www.villaverdeeventos.com/243710/125739.html
       200. http://www.villaverdeeventos.com/715252/275889.html
       201. 学校动态

        更多>>

        学校视频

        更多>>

        新闻公告

        更多>>

        特色专业

        更多>>
       202. 专业风采

        更多>>
       203. 校企合作

        更多>>
       204. 1516-10查看详细

        9月5日厨师专业学员面试新安东阁圆满成功

        9月5日下午,丹东市新安东阁来到曙光职专,对学校中西餐烹饪专业的学员们进行面试,挑选厨师。经过几轮面试,新安东阁的主厨及

       205. 2116-07查看详细

        学前专业学员实习幼儿园掠影

          

       206. 2116-07查看详细

        旅游服务专业学员酒店实习掠影

        大连鹿鸣岛生态园酒店实习:

       207. 环境设施

        更多>>

        校园介绍

        丹东曙光中专学校

        曙光职专始建于1997年,目前学校有两个校区,共占地约1.5万平方米,其中第二校区占地面积6000多平方米,为我校自有资产。 学校为企业办学,隶属于丹东市教育局,同属于中国“曲轴之冠”辽宁五一八内燃机配件有限公司、辽宁丰田金杯技师学院丹东分院,是丹东地区最先实行德国“双元制”职业教育模式的试验基地、是辽宁省职业教育先进单位。 曙光职专现有机械类、计算机类、旅游服务类等三大核心专业群,开设汽修、数控(智能机器人)、焊接、船舶、模具、机电(无人机操控)、农机、计算机多媒体、3D打印、高铁、高端会议服务、厨师、学前教育、形象设计等二十余个专业。 学校设有汽车快修中心、数控机加生产实训基地、电工电子及无人飞机实训室、焊接实训区,旅服实训室、烹饪实训室、舞蹈室、钢琴室、美术室等专业教室,以及多媒体教室、计算机机房等专业实训室,实习训练设施先进,功能全面,也十分强大。 截至目前我校在籍学生人数934人,在校教职员工80余人,其中专业教师50人。 建校20年来,学校培养各专业技能人才累计近万人,其中80%留在丹东地区就业创业。培养中职升高职人才累计一千余名,分别考入省内大专院校。

        越南五分彩
        <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>