1. http://www.villaverdeeventos.com/157486/962726.html
       2. http://www.villaverdeeventos.com/7334/57222.html
       3. http://www.villaverdeeventos.com/49282/526889.html
       4. http://www.villaverdeeventos.com/816137/386108.html
       5. http://www.villaverdeeventos.com/22617/687859.html
       6. http://www.villaverdeeventos.com/314554/84328.html
       7. http://www.villaverdeeventos.com/98348/275721.html
       8. http://www.villaverdeeventos.com/491287/497946.html
       9. http://www.villaverdeeventos.com/654236/485296.html
       10. http://www.villaverdeeventos.com/533608/616313.html
       11. http://www.villaverdeeventos.com/295532/734815.html
       12. http://www.villaverdeeventos.com/507143/147244.html
       13. http://www.villaverdeeventos.com/3806/700347.html
       14. http://www.villaverdeeventos.com/904984/159167.html
       15. http://www.villaverdeeventos.com/58261/432961.html
       16. http://www.villaverdeeventos.com/698271/79925.html
       17. http://www.villaverdeeventos.com/969616/514615.html
       18. http://www.villaverdeeventos.com/456426/91830.html
       19. http://www.villaverdeeventos.com/243266/841226.html
       20. http://www.villaverdeeventos.com/242978/357935.html
       21. http://www.villaverdeeventos.com/1064/382513.html
       22. http://www.villaverdeeventos.com/981617/932128.html
       23. http://www.villaverdeeventos.com/445257/391489.html
       24. http://www.villaverdeeventos.com/327189/889826.html
       25. http://www.villaverdeeventos.com/928182/918464.html
       26. http://www.villaverdeeventos.com/127377/400498.html
       27. http://www.villaverdeeventos.com/918297/964418.html
       28. http://www.villaverdeeventos.com/71804/189803.html
       29. http://www.villaverdeeventos.com/775315/410991.html
       30. http://www.villaverdeeventos.com/359254/152697.html
       31. http://www.villaverdeeventos.com/23165/904713.html
       32. http://www.villaverdeeventos.com/854555/167232.html
       33. http://www.villaverdeeventos.com/635530/267651.html
       34. http://www.villaverdeeventos.com/575595/848141.html
       35. http://www.villaverdeeventos.com/563583/320934.html
       36. http://www.villaverdeeventos.com/256118/210788.html
       37. http://www.villaverdeeventos.com/463966/864640.html
       38. http://www.villaverdeeventos.com/966378/401499.html
       39. http://www.villaverdeeventos.com/567623/199261.html
       40. http://www.villaverdeeventos.com/355411/309854.html
       41. http://www.villaverdeeventos.com/15918/274566.html
       42. http://www.villaverdeeventos.com/142717/96835.html
       43. http://www.villaverdeeventos.com/350370/382766.html
       44. http://www.villaverdeeventos.com/375717/451835.html
       45. http://www.villaverdeeventos.com/459774/292812.html
       46. http://www.villaverdeeventos.com/507369/944398.html
       47. http://www.villaverdeeventos.com/901796/533825.html
       48. http://www.villaverdeeventos.com/978127/541994.html
       49. http://www.villaverdeeventos.com/144555/417640.html
       50. http://www.villaverdeeventos.com/53912/88270.html
       51. http://www.villaverdeeventos.com/17231/92824.html
       52. http://www.villaverdeeventos.com/42101/482544.html
       53. http://www.villaverdeeventos.com/116142/556493.html
       54. http://www.villaverdeeventos.com/822842/737158.html
       55. http://www.villaverdeeventos.com/320504/8017.html
       56. http://www.villaverdeeventos.com/83103/359293.html
       57. http://www.villaverdeeventos.com/96951/527944.html
       58. http://www.villaverdeeventos.com/19287/349280.html
       59. http://www.villaverdeeventos.com/902478/501116.html
       60. http://www.villaverdeeventos.com/957497/377.html
       61. http://www.villaverdeeventos.com/856715/32770.html
       62. http://www.villaverdeeventos.com/169547/892579.html
       63. http://www.villaverdeeventos.com/62944/139234.html
       64. http://www.villaverdeeventos.com/605342/720174.html
       65. http://www.villaverdeeventos.com/630653/322.html
       66. http://www.villaverdeeventos.com/417368/891409.html
       67. http://www.villaverdeeventos.com/634332/710200.html
       68. http://www.villaverdeeventos.com/273457/35292.html
       69. http://www.villaverdeeventos.com/368338/555975.html
       70. http://www.villaverdeeventos.com/67486/82246.html
       71. http://www.villaverdeeventos.com/428928/826766.html
       72. http://www.villaverdeeventos.com/632655/711165.html
       73. http://www.villaverdeeventos.com/85621/200456.html
       74. http://www.villaverdeeventos.com/285824/45787.html
       75. http://www.villaverdeeventos.com/421155/536348.html
       76. http://www.villaverdeeventos.com/934116/691467.html
       77. http://www.villaverdeeventos.com/228767/504602.html
       78. http://www.villaverdeeventos.com/831657/555686.html
       79. http://www.villaverdeeventos.com/37376/185211.html
       80. http://www.villaverdeeventos.com/222764/537638.html
       81. http://www.villaverdeeventos.com/778315/246952.html
       82. http://www.villaverdeeventos.com/240260/996611.html
       83. http://www.villaverdeeventos.com/995854/430883.html
       84. http://www.villaverdeeventos.com/141999/414512.html
       85. http://www.villaverdeeventos.com/921550/126418.html
       86. http://www.villaverdeeventos.com/429646/899675.html
       87. http://www.villaverdeeventos.com/321452/47593.html
       88. http://www.villaverdeeventos.com/51679/81067.html
       89. http://www.villaverdeeventos.com/195251/668125.html
       90. http://www.villaverdeeventos.com/527425/44863.html
       91. http://www.villaverdeeventos.com/951452/866323.html
       92. http://www.villaverdeeventos.com/333514/606346.html
       93. http://www.villaverdeeventos.com/778604/341794.html
       94. http://www.villaverdeeventos.com/812832/56959.html
       95. http://www.villaverdeeventos.com/721971/317934.html
       96. http://www.villaverdeeventos.com/756776/191736.html
       97. http://www.villaverdeeventos.com/120495/393616.html
       98. http://www.villaverdeeventos.com/289309/332785.html
       99. http://www.villaverdeeventos.com/333389/126904.html
       100. http://www.villaverdeeventos.com/620640/538228.html
       101. http://www.villaverdeeventos.com/499519/220157.html
       102. http://www.villaverdeeventos.com/879899/797967.html
       103. http://www.villaverdeeventos.com/445343/596658.html
       104. http://www.villaverdeeventos.com/480178/878815.html
       105. http://www.villaverdeeventos.com/423249/308406.html
       106. http://www.villaverdeeventos.com/901957/17470.html
       107. http://www.villaverdeeventos.com/26285/341239.html
       108. http://www.villaverdeeventos.com/84967/15957.html
       109. http://www.villaverdeeventos.com/956812/388772.html
       110. http://www.villaverdeeventos.com/579122/178920.html
       111. http://www.villaverdeeventos.com/927786/487424.html
       112. http://www.villaverdeeventos.com/452794/209629.html
       113. http://www.villaverdeeventos.com/479532/430814.html
       114. http://www.villaverdeeventos.com/7886/58135.html
       115. http://www.villaverdeeventos.com/85943/42817.html
       116. http://www.villaverdeeventos.com/716181/237851.html
       117. http://www.villaverdeeventos.com/187887/305758.html
       118. http://www.villaverdeeventos.com/372231/645299.html
       119. http://www.villaverdeeventos.com/522387/124899.html
       120. http://www.villaverdeeventos.com/507136/67451.html
       121. http://www.villaverdeeventos.com/400739/995899.html
       122. http://www.villaverdeeventos.com/178198/257194.html
       123. http://www.villaverdeeventos.com/117492/160488.html
       124. http://www.villaverdeeventos.com/569455/399490.html
       125. http://www.villaverdeeventos.com/322534/94847.html
       126. http://www.villaverdeeventos.com/132668/530342.html
       127. http://www.villaverdeeventos.com/460963/539315.html
       128. http://www.villaverdeeventos.com/229962/699922.html
       129. http://www.villaverdeeventos.com/279105/519972.html
       130. http://www.villaverdeeventos.com/691908/770546.html
       131. http://www.villaverdeeventos.com/906801/985278.html
       132. http://www.villaverdeeventos.com/548923/946400.html
       133. http://www.villaverdeeventos.com/750931/701477.html
       134. http://www.villaverdeeventos.com/132186/370629.html
       135. http://www.villaverdeeventos.com/499358/289673.html
       136. http://www.villaverdeeventos.com/818355/217154.html
       137. http://www.villaverdeeventos.com/618528/371122.html
       138. http://www.villaverdeeventos.com/11956/473377.html
       139. http://www.villaverdeeventos.com/50939/969190.html
       140. http://www.villaverdeeventos.com/594331/32807.html
       141. http://www.villaverdeeventos.com/216522/972199.html
       142. http://www.villaverdeeventos.com/521380/403856.html
       143. http://www.villaverdeeventos.com/439620/196971.html
       144. http://www.villaverdeeventos.com/22281/176313.html
       145. http://www.villaverdeeventos.com/810866/72821.html
       146. http://www.villaverdeeventos.com/590413/114603.html
       147. http://www.villaverdeeventos.com/343432/580875.html
       148. http://www.villaverdeeventos.com/467970/865158.html
       149. http://www.villaverdeeventos.com/357860/722301.html
       150. http://www.villaverdeeventos.com/746125/59154.html
       151. http://www.villaverdeeventos.com/789612/155930.html
       152. http://www.villaverdeeventos.com/959532/716814.html
       153. http://www.villaverdeeventos.com/449308/9387.html
       154. http://www.villaverdeeventos.com/952653/104649.html
       155. http://www.villaverdeeventos.com/633692/10744.html
       156. http://www.villaverdeeventos.com/247658/201210.html
       157. http://www.villaverdeeventos.com/563586/1218.html
       158. http://www.villaverdeeventos.com/88570/4707.html
       159. http://www.villaverdeeventos.com/881385/641578.html
       160. http://www.villaverdeeventos.com/99213/72686.html
       161. http://www.villaverdeeventos.com/474974/9054.html
       162. http://www.villaverdeeventos.com/155816/306207.html
       163. http://www.villaverdeeventos.com/960855/398496.html
       164. http://www.villaverdeeventos.com/627486/739837.html
       165. http://www.villaverdeeventos.com/771916/847784.html
       166. http://www.villaverdeeventos.com/714182/918211.html
       167. http://www.villaverdeeventos.com/18244/139395.html
       168. http://www.villaverdeeventos.com/30247/467401.html
       169. http://www.villaverdeeventos.com/897565/46075.html
       170. http://www.villaverdeeventos.com/162629/721822.html
       171. http://www.villaverdeeventos.com/67183/303720.html
       172. http://www.villaverdeeventos.com/276135/674450.html
       173. http://www.villaverdeeventos.com/933312/976394.html
       174. http://www.villaverdeeventos.com/169386/87987.html
       175. http://www.villaverdeeventos.com/112915/974750.html
       176. http://www.villaverdeeventos.com/439817/873613.html
       177. http://www.villaverdeeventos.com/929272/167229.html
       178. http://www.villaverdeeventos.com/465682/899123.html
       179. http://www.villaverdeeventos.com/872407/394203.html
       180. http://www.villaverdeeventos.com/445984/41941.html
       181. http://www.villaverdeeventos.com/31917/40815.html
       182. http://www.villaverdeeventos.com/649150/12626.html
       183. http://www.villaverdeeventos.com/236453/160133.html
       184. http://www.villaverdeeventos.com/996214/306243.html
       185. http://www.villaverdeeventos.com/244461/162332.html
       186. http://www.villaverdeeventos.com/163538/916817.html
       187. http://www.villaverdeeventos.com/405264/356579.html
       188. http://www.villaverdeeventos.com/706798/144597.html
       189. http://www.villaverdeeventos.com/261281/534241.html
       190. http://www.villaverdeeventos.com/977997/57327.html
       191. http://www.villaverdeeventos.com/198249/31190.html
       192. http://www.villaverdeeventos.com/465449/702481.html
       193. http://www.villaverdeeventos.com/167900/407699.html
       194. http://www.villaverdeeventos.com/833498/876974.html
       195. http://www.villaverdeeventos.com/939183/20934.html
       196. http://www.villaverdeeventos.com/767501/721470.html
       197. http://www.villaverdeeventos.com/76531/484776.html
       198. http://www.villaverdeeventos.com/343241/941395.html
       199. http://www.villaverdeeventos.com/315854/841811.html
       200. http://www.villaverdeeventos.com/6484/784432.html
       201. 学校动态

        更多>>

        学校视频

        更多>>

        新闻公告

        更多>>

        特色专业

        更多>>
       202. 专业风采

        更多>>
       203. 校企合作

        更多>>
       204. 1516-10查看详细

        9月5日厨师专业学员面试新安东阁圆满成功

        9月5日下午,丹东市新安东阁来到曙光职专,对学校中西餐烹饪专业的学员们进行面试,挑选厨师。经过几轮面试,新安东阁的主厨及

       205. 2116-07查看详细

        学前专业学员实习幼儿园掠影

          

       206. 2116-07查看详细

        旅游服务专业学员酒店实习掠影

        大连鹿鸣岛生态园酒店实习:

       207. 环境设施

        更多>>

        校园介绍

        丹东曙光中专学校

        曙光职专始建于1997年,目前学校有两个校区,共占地约1.5万平方米,其中第二校区占地面积6000多平方米,为我校自有资产。 学校为企业办学,隶属于丹东市教育局,同属于中国“曲轴之冠”辽宁五一八内燃机配件有限公司、辽宁丰田金杯技师学院丹东分院,是丹东地区最先实行德国“双元制”职业教育模式的试验基地、是辽宁省职业教育先进单位。 曙光职专现有机械类、计算机类、旅游服务类等三大核心专业群,开设汽修、数控(智能机器人)、焊接、船舶、模具、机电(无人机操控)、农机、计算机多媒体、3D打印、高铁、高端会议服务、厨师、学前教育、形象设计等二十余个专业。 学校设有汽车快修中心、数控机加生产实训基地、电工电子及无人飞机实训室、焊接实训区,旅服实训室、烹饪实训室、舞蹈室、钢琴室、美术室等专业教室,以及多媒体教室、计算机机房等专业实训室,实习训练设施先进,功能全面,也十分强大。 截至目前我校在籍学生人数934人,在校教职员工80余人,其中专业教师50人。 建校20年来,学校培养各专业技能人才累计近万人,其中80%留在丹东地区就业创业。培养中职升高职人才累计一千余名,分别考入省内大专院校。

        越南五分彩
        <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>