1. http://www.villaverdeeventos.com/536524/59157.html
       2. http://www.villaverdeeventos.com/200700/235384.html
       3. http://www.villaverdeeventos.com/402227/465943.html
       4. http://www.villaverdeeventos.com/975895/391110.html
       5. http://www.villaverdeeventos.com/42146/351405.html
       6. http://www.villaverdeeventos.com/381117/7402.html
       7. http://www.villaverdeeventos.com/45964/131905.html
       8. http://www.villaverdeeventos.com/435930/130575.html
       9. http://www.villaverdeeventos.com/272360/191669.html
       10. http://www.villaverdeeventos.com/539755/88265.html
       11. http://www.villaverdeeventos.com/15326/285305.html
       12. http://www.villaverdeeventos.com/888144/974548.html
       13. http://www.villaverdeeventos.com/66187/297440.html
       14. http://www.villaverdeeventos.com/427219/178176.html
       15. http://www.villaverdeeventos.com/776568/879509.html
       16. http://www.villaverdeeventos.com/26792/202552.html
       17. http://www.villaverdeeventos.com/253173/57958.html
       18. http://www.villaverdeeventos.com/578850/977791.html
       19. http://www.villaverdeeventos.com/80865/400599.html
       20. http://www.villaverdeeventos.com/527894/909388.html
       21. http://www.villaverdeeventos.com/741957/693713.html
       22. http://www.villaverdeeventos.com/296696/8335.html
       23. http://www.villaverdeeventos.com/50489/623789.html
       24. http://www.villaverdeeventos.com/920143/878485.html
       25. http://www.villaverdeeventos.com/489727/854908.html
       26. http://www.villaverdeeventos.com/45741/92994.html
       27. http://www.villaverdeeventos.com/794954/578967.html
       28. http://www.villaverdeeventos.com/830142/821635.html
       29. http://www.villaverdeeventos.com/537362/249152.html
       30. http://www.villaverdeeventos.com/970667/554976.html
       31. http://www.villaverdeeventos.com/770227/538408.html
       32. http://www.villaverdeeventos.com/734158/22500.html
       33. http://www.villaverdeeventos.com/893143/125547.html
       34. http://www.villaverdeeventos.com/759551/471134.html
       35. http://www.villaverdeeventos.com/265146/273751.html
       36. http://www.villaverdeeventos.com/310420/44729.html
       37. http://www.villaverdeeventos.com/765830/812659.html
       38. http://www.villaverdeeventos.com/877485/980347.html
       39. http://www.villaverdeeventos.com/205605/492211.html
       40. http://www.villaverdeeventos.com/887104/655581.html
       41. http://www.villaverdeeventos.com/980956/218512.html
       42. http://www.villaverdeeventos.com/722146/194879.html
       43. http://www.villaverdeeventos.com/315955/27505.html
       44. http://www.villaverdeeventos.com/368791/566380.html
       45. http://www.villaverdeeventos.com/258809/489208.html
       46. http://www.villaverdeeventos.com/977161/265983.html
       47. http://www.villaverdeeventos.com/203441/512990.html
       48. http://www.villaverdeeventos.com/851587/898662.html
       49. http://www.villaverdeeventos.com/29430/748618.html
       50. http://www.villaverdeeventos.com/466442/36248.html
       51. http://www.villaverdeeventos.com/773565/820818.html
       52. http://www.villaverdeeventos.com/47983/725293.html
       53. http://www.villaverdeeventos.com/193744/759997.html
       54. http://www.villaverdeeventos.com/271247/79837.html
       55. http://www.villaverdeeventos.com/733821/741795.html
       56. http://www.villaverdeeventos.com/375591/902749.html
       57. http://www.villaverdeeventos.com/302518/142196.html
       58. http://www.villaverdeeventos.com/729/967446.html
       59. http://www.villaverdeeventos.com/233304/23524.html
       60. http://www.villaverdeeventos.com/869437/28618.html
       61. http://www.villaverdeeventos.com/119151/557644.html
       62. http://www.villaverdeeventos.com/235970/617280.html
       63. http://www.villaverdeeventos.com/4981/185167.html
       64. http://www.villaverdeeventos.com/573125/452953.html
       65. http://www.villaverdeeventos.com/136743/99853.html
       66. http://www.villaverdeeventos.com/833234/729487.html
       67. http://www.villaverdeeventos.com/652812/68753.html
       68. http://www.villaverdeeventos.com/891292/458456.html
       69. http://www.villaverdeeventos.com/202602/98599.html
       70. http://www.villaverdeeventos.com/898746/554608.html
       71. http://www.villaverdeeventos.com/466498/36248.html
       72. http://www.villaverdeeventos.com/67155/873168.html
       73. http://www.villaverdeeventos.com/154945/77615.html
       74. http://www.villaverdeeventos.com/57569/528431.html
       75. http://www.villaverdeeventos.com/490801/185206.html
       76. http://www.villaverdeeventos.com/68328/434337.html
       77. http://www.villaverdeeventos.com/541277/95611.html
       78. http://www.villaverdeeventos.com/684269/820690.html
       79. http://www.villaverdeeventos.com/15777/667721.html
       80. http://www.villaverdeeventos.com/383487/614221.html
       81. http://www.villaverdeeventos.com/502422/917419.html
       82. http://www.villaverdeeventos.com/877669/77368.html
       83. http://www.villaverdeeventos.com/81229/19598.html
       84. http://www.villaverdeeventos.com/887137/688502.html
       85. http://www.villaverdeeventos.com/560480/863549.html
       86. http://www.villaverdeeventos.com/115962/218272.html
       87. http://www.villaverdeeventos.com/401226/297167.html
       88. http://www.villaverdeeventos.com/235635/131816.html
       89. http://www.villaverdeeventos.com/957509/37342.html
       90. http://www.villaverdeeventos.com/154482/162551.html
       91. http://www.villaverdeeventos.com/366526/413316.html
       92. http://www.villaverdeeventos.com/792768/264982.html
       93. http://www.villaverdeeventos.com/62239/773308.html
       94. http://www.villaverdeeventos.com/125587/306120.html
       95. http://www.villaverdeeventos.com/851403/898193.html
       96. http://www.villaverdeeventos.com/234/674561.html
       97. http://www.villaverdeeventos.com/261756/380250.html
       98. http://www.villaverdeeventos.com/26186/676211.html
       99. http://www.villaverdeeventos.com/406533/637691.html
       100. http://www.villaverdeeventos.com/467203/547897.html
       101. http://www.villaverdeeventos.com/439566/48621.html
       102. http://www.villaverdeeventos.com/852309/45674.html
       103. http://www.villaverdeeventos.com/645286/597891.html
       104. http://www.villaverdeeventos.com/594330/730896.html
       105. http://www.villaverdeeventos.com/81128/378856.html
       106. http://www.villaverdeeventos.com/248927/239421.html
       107. http://www.villaverdeeventos.com/889681/177231.html
       108. http://www.villaverdeeventos.com/570155/42520.html
       109. http://www.villaverdeeventos.com/93293/923363.html
       110. http://www.villaverdeeventos.com/635851/82766.html
       111. http://www.villaverdeeventos.com/416928/815813.html
       112. http://www.villaverdeeventos.com/84360/17017.html
       113. http://www.villaverdeeventos.com/803723/794273.html
       114. http://www.villaverdeeventos.com/656431/926980.html
       115. http://www.villaverdeeventos.com/331698/378616.html
       116. http://www.villaverdeeventos.com/391551/47548.html
       117. http://www.villaverdeeventos.com/412204/794792.html
       118. http://www.villaverdeeventos.com/734286/22947.html
       119. http://www.villaverdeeventos.com/889586/992415.html
       120. http://www.villaverdeeventos.com/793529/840470.html
       121. http://www.villaverdeeventos.com/735895/575501.html
       122. http://www.villaverdeeventos.com/309709/21315.html
       123. http://www.villaverdeeventos.com/139355/945368.html
       124. http://www.villaverdeeventos.com/672832/719806.html
       125. http://www.villaverdeeventos.com/206238/365419.html
       126. http://www.villaverdeeventos.com/572660/524818.html
       127. http://www.villaverdeeventos.com/994970/466392.html
       128. http://www.villaverdeeventos.com/980348/659322.html
       129. http://www.villaverdeeventos.com/950719/662141.html
       130. http://www.villaverdeeventos.com/500476/603897.html
       131. http://www.villaverdeeventos.com/899267/578241.html
       132. http://www.villaverdeeventos.com/857816/200885.html
       133. http://www.villaverdeeventos.com/797645/956251.html
       134. http://www.villaverdeeventos.com/537457/952878.html
       135. http://www.villaverdeeventos.com/857386/457935.html
       136. http://www.villaverdeeventos.com/563115/85089.html
       137. http://www.villaverdeeventos.com/10711/338448.html
       138. http://www.villaverdeeventos.com/656359/854701.html
       139. http://www.villaverdeeventos.com/87559/107217.html
       140. http://www.villaverdeeventos.com/815735/655653.html
       141. http://www.villaverdeeventos.com/911552/48582.html
       142. http://www.villaverdeeventos.com/845397/987170.html
       143. http://www.villaverdeeventos.com/595627/731233.html
       144. http://www.villaverdeeventos.com/680321/185295.html
       145. http://www.villaverdeeventos.com/16952/7893.html
       146. http://www.villaverdeeventos.com/101317/421659.html
       147. http://www.villaverdeeventos.com/87738/388738.html
       148. http://www.villaverdeeventos.com/404932/60778.html
       149. http://www.villaverdeeventos.com/789430/317979.html
       150. http://www.villaverdeeventos.com/8679/239221.html
       151. http://www.villaverdeeventos.com/662348/938601.html
       152. http://www.villaverdeeventos.com/729130/776863.html
       153. http://www.villaverdeeventos.com/242369/289583.html
       154. http://www.villaverdeeventos.com/537697/377119.html
       155. http://www.villaverdeeventos.com/624695/375485.html
       156. http://www.villaverdeeventos.com/897482/977663.html
       157. http://www.villaverdeeventos.com/572124/11137.html
       158. http://www.villaverdeeventos.com/633274/680678.html
       159. http://www.villaverdeeventos.com/180156/467130.html
       160. http://www.villaverdeeventos.com/954299/370480.html
       161. http://www.villaverdeeventos.com/250857/146831.html
       162. http://www.villaverdeeventos.com/198782/485204.html
       163. http://www.villaverdeeventos.com/855959/902565.html
       164. http://www.villaverdeeventos.com/714634/761608.html
       165. http://www.villaverdeeventos.com/439231/95964.html
       166. http://www.villaverdeeventos.com/46012/27929.html
       167. http://www.villaverdeeventos.com/844692/428242.html
       168. http://www.villaverdeeventos.com/394225/56350.html
       169. http://www.villaverdeeventos.com/404564/339393.html
       170. http://www.villaverdeeventos.com/966942/47548.html
       171. http://www.villaverdeeventos.com/740420/619433.html
       172. http://www.villaverdeeventos.com/26114/464942.html
       173. http://www.villaverdeeventos.com/35323/729593.html
       174. http://www.villaverdeeventos.com/920383/917284.html
       175. http://www.villaverdeeventos.com/23729/44522.html
       176. http://www.villaverdeeventos.com/38885/604619.html
       177. http://www.villaverdeeventos.com/85820/227850.html
       178. http://www.villaverdeeventos.com/88695/838853.html
       179. http://www.villaverdeeventos.com/158262/997683.html
       180. http://www.villaverdeeventos.com/708444/755842.html
       181. http://www.villaverdeeventos.com/425920/784894.html
       182. http://www.villaverdeeventos.com/153648/959806.html
       183. http://www.villaverdeeventos.com/500532/843506.html
       184. http://www.villaverdeeventos.com/6023/10733.html
       185. http://www.villaverdeeventos.com/318941/158787.html
       186. http://www.villaverdeeventos.com/682362/249119.html
       187. http://www.villaverdeeventos.com/868900/764450.html
       188. http://www.villaverdeeventos.com/278689/1496.html
       189. http://www.villaverdeeventos.com/654485/444107.html
       190. http://www.villaverdeeventos.com/119134/93515.html
       191. http://www.villaverdeeventos.com/332420/803824.html
       192. http://www.villaverdeeventos.com/467203/458568.html
       193. http://www.villaverdeeventos.com/441696/136430.html
       194. http://www.villaverdeeventos.com/938545/43295.html
       195. http://www.villaverdeeventos.com/29789/48710.html
       196. http://www.villaverdeeventos.com/638173/556314.html
       197. http://www.villaverdeeventos.com/867826/657767.html
       198. http://www.villaverdeeventos.com/661693/42992.html
       199. http://www.villaverdeeventos.com/890866/362143.html
       200. http://www.villaverdeeventos.com/939619/299800.html
       201. 学校动态

        更多>>

        学校视频

        更多>>

        新闻公告

        更多>>

        特色专业

        更多>>
       202. 专业风采

        更多>>
       203. 校企合作

        更多>>
       204. 1516-10查看详细

        9月5日厨师专业学员面试新安东阁圆满成功

        9月5日下午,丹东市新安东阁来到曙光职专,对学校中西餐烹饪专业的学员们进行面试,挑选厨师。经过几轮面试,新安东阁的主厨及

       205. 2116-07查看详细

        学前专业学员实习幼儿园掠影

          

       206. 2116-07查看详细

        旅游服务专业学员酒店实习掠影

        大连鹿鸣岛生态园酒店实习:

       207. 环境设施

        更多>>

        校园介绍

        丹东曙光中专学校

        曙光职专始建于1997年,目前学校有两个校区,共占地约1.5万平方米,其中第二校区占地面积6000多平方米,为我校自有资产。 学校为企业办学,隶属于丹东市教育局,同属于中国“曲轴之冠”辽宁五一八内燃机配件有限公司、辽宁丰田金杯技师学院丹东分院,是丹东地区最先实行德国“双元制”职业教育模式的试验基地、是辽宁省职业教育先进单位。 曙光职专现有机械类、计算机类、旅游服务类等三大核心专业群,开设汽修、数控(智能机器人)、焊接、船舶、模具、机电(无人机操控)、农机、计算机多媒体、3D打印、高铁、高端会议服务、厨师、学前教育、形象设计等二十余个专业。 学校设有汽车快修中心、数控机加生产实训基地、电工电子及无人飞机实训室、焊接实训区,旅服实训室、烹饪实训室、舞蹈室、钢琴室、美术室等专业教室,以及多媒体教室、计算机机房等专业实训室,实习训练设施先进,功能全面,也十分强大。 截至目前我校在籍学生人数934人,在校教职员工80余人,其中专业教师50人。 建校20年来,学校培养各专业技能人才累计近万人,其中80%留在丹东地区就业创业。培养中职升高职人才累计一千余名,分别考入省内大专院校。

        越南五分彩
        <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>