1. http://www.villaverdeeventos.com/62433/609946.html
       2. http://www.villaverdeeventos.com/827755/85363.html
       3. http://www.villaverdeeventos.com/7382/802131.html
       4. http://www.villaverdeeventos.com/260957/53670.html
       5. http://www.villaverdeeventos.com/800301/235569.html
       6. http://www.villaverdeeventos.com/687230/128978.html
       7. http://www.villaverdeeventos.com/544403/817593.html
       8. http://www.villaverdeeventos.com/161664/756854.html
       9. http://www.villaverdeeventos.com/817906/768544.html
       10. http://www.villaverdeeventos.com/142195/776391.html
       11. http://www.villaverdeeventos.com/746250/342279.html
       12. http://www.villaverdeeventos.com/761531/71488.html
       13. http://www.villaverdeeventos.com/387335/144403.html
       14. http://www.villaverdeeventos.com/468488/511287.html
       15. http://www.villaverdeeventos.com/32246/311445.html
       16. http://www.villaverdeeventos.com/719617/676774.html
       17. http://www.villaverdeeventos.com/836373/396172.html
       18. http://www.villaverdeeventos.com/639337/590491.html
       19. http://www.villaverdeeventos.com/434809/832447.html
       20. http://www.villaverdeeventos.com/750770/793730.html
       21. http://www.villaverdeeventos.com/312848/871164.html
       22. http://www.villaverdeeventos.com/281784/715652.html
       23. http://www.villaverdeeventos.com/679538/791567.html
       24. http://www.villaverdeeventos.com/406978/163938.html
       25. http://www.villaverdeeventos.com/898402/655756.html
       26. http://www.villaverdeeventos.com/969473/726788.html
       27. http://www.villaverdeeventos.com/502361/73932.html
       28. http://www.villaverdeeventos.com/297922/820668.html
       29. http://www.villaverdeeventos.com/609790/205589.html
       30. http://www.villaverdeeventos.com/656160/413672.html
       31. http://www.villaverdeeventos.com/143324/255800.html
       32. http://www.villaverdeeventos.com/45831/41530.html
       33. http://www.villaverdeeventos.com/32927/280342.html
       34. http://www.villaverdeeventos.com/794975/587524.html
       35. http://www.villaverdeeventos.com/9276/457430.html
       36. http://www.villaverdeeventos.com/890910/880265.html
       37. http://www.villaverdeeventos.com/405908/157.html
       38. http://www.villaverdeeventos.com/729430/614426.html
       39. http://www.villaverdeeventos.com/83250/914171.html
       40. http://www.villaverdeeventos.com/662879/741356.html
       41. http://www.villaverdeeventos.com/790133/189928.html
       42. http://www.villaverdeeventos.com/383242/745876.html
       43. http://www.villaverdeeventos.com/11958/90668.html
       44. http://www.villaverdeeventos.com/989329/42439.html
       45. http://www.villaverdeeventos.com/263605/858923.html
       46. http://www.villaverdeeventos.com/594295/548449.html
       47. http://www.villaverdeeventos.com/124144/75298.html
       48. http://www.villaverdeeventos.com/23756/657469.html
       49. http://www.villaverdeeventos.com/57680/17537.html
       50. http://www.villaverdeeventos.com/732200/453393.html
       51. http://www.villaverdeeventos.com/930595/973108.html
       52. http://www.villaverdeeventos.com/308650/867607.html
       53. http://www.villaverdeeventos.com/9463/42035.html
       54. http://www.villaverdeeventos.com/818233/414867.html
       55. http://www.villaverdeeventos.com/964182/283736.html
       56. http://www.villaverdeeventos.com/637496/105203.html
       57. http://www.villaverdeeventos.com/498357/219156.html
       58. http://www.villaverdeeventos.com/769467/845907.html
       59. http://www.villaverdeeventos.com/639212/751366.html
       60. http://www.villaverdeeventos.com/85136/772867.html
       61. http://www.villaverdeeventos.com/796816/231329.html
       62. http://www.villaverdeeventos.com/687868/924309.html
       63. http://www.villaverdeeventos.com/432738/633695.html
       64. http://www.villaverdeeventos.com/578276/171233.html
       65. http://www.villaverdeeventos.com/108772/345568.html
       66. http://www.villaverdeeventos.com/526224/763894.html
       67. http://www.villaverdeeventos.com/340429/416547.html
       68. http://www.villaverdeeventos.com/601174/838131.html
       69. http://www.villaverdeeventos.com/65834/737191.html
       70. http://www.villaverdeeventos.com/903476/499275.html
       71. http://www.villaverdeeventos.com/71929/25442.html
       72. http://www.villaverdeeventos.com/317104/38652.html
       73. http://www.villaverdeeventos.com/853143/879622.html
       74. http://www.villaverdeeventos.com/419117/623399.html
       75. http://www.villaverdeeventos.com/140607/22961.html
       76. http://www.villaverdeeventos.com/12479/58705.html
       77. http://www.villaverdeeventos.com/95345/765344.html
       78. http://www.villaverdeeventos.com/724103/198263.html
       79. http://www.villaverdeeventos.com/516375/789726.html
       80. http://www.villaverdeeventos.com/390249/433886.html
       81. http://www.villaverdeeventos.com/746996/342312.html
       82. http://www.villaverdeeventos.com/696308/367981.html
       83. http://www.villaverdeeventos.com/451384/50529.html
       84. http://www.villaverdeeventos.com/31011/73526.html
       85. http://www.villaverdeeventos.com/19555/134551.html
       86. http://www.villaverdeeventos.com/730786/684782.html
       87. http://www.villaverdeeventos.com/178520/737194.html
       88. http://www.villaverdeeventos.com/306129/543250.html
       89. http://www.villaverdeeventos.com/578243/141755.html
       90. http://www.villaverdeeventos.com/721741/47893.html
       91. http://www.villaverdeeventos.com/36866/999739.html
       92. http://www.villaverdeeventos.com/552253/631246.html
       93. http://www.villaverdeeventos.com/973510/441628.html
       94. http://www.villaverdeeventos.com/345562/102680.html
       95. http://www.villaverdeeventos.com/798535/430492.html
       96. http://www.villaverdeeventos.com/205777/925218.html
       97. http://www.villaverdeeventos.com/723421/319542.html
       98. http://www.villaverdeeventos.com/577347/886146.html
       99. http://www.villaverdeeventos.com/25682/532433.html
       100. http://www.villaverdeeventos.com/226729/26945.html
       101. http://www.villaverdeeventos.com/727228/928579.html
       102. http://www.villaverdeeventos.com/619603/337399.html
       103. http://www.villaverdeeventos.com/543438/586556.html
       104. http://www.villaverdeeventos.com/18804/222156.html
       105. http://www.villaverdeeventos.com/9885/177594.html
       106. http://www.villaverdeeventos.com/653512/893475.html
       107. http://www.villaverdeeventos.com/943128/703354.html
       108. http://www.villaverdeeventos.com/32243/982847.html
       109. http://www.villaverdeeventos.com/828368/463597.html
       110. http://www.villaverdeeventos.com/662557/297431.html
       111. http://www.villaverdeeventos.com/1633/733828.html
       112. http://www.villaverdeeventos.com/7990/405342.html
       113. http://www.villaverdeeventos.com/207102/322295.html
       114. http://www.villaverdeeventos.com/192892/21727.html
       115. http://www.villaverdeeventos.com/65923/180272.html
       116. http://www.villaverdeeventos.com/332710/966548.html
       117. http://www.villaverdeeventos.com/30910/5853.html
       118. http://www.villaverdeeventos.com/616761/978948.html
       119. http://www.villaverdeeventos.com/158536/398207.html
       120. http://www.villaverdeeventos.com/640982/522653.html
       121. http://www.villaverdeeventos.com/33339/434976.html
       122. http://www.villaverdeeventos.com/57435/816198.html
       123. http://www.villaverdeeventos.com/152530/37845.html
       124. http://www.villaverdeeventos.com/801979/39617.html
       125. http://www.villaverdeeventos.com/372747/32399.html
       126. http://www.villaverdeeventos.com/59720/654394.html
       127. http://www.villaverdeeventos.com/35696/630689.html
       128. http://www.villaverdeeventos.com/273651/710647.html
       129. http://www.villaverdeeventos.com/320695/202691.html
       130. http://www.villaverdeeventos.com/675304/879494.html
       131. http://www.villaverdeeventos.com/48118/596175.html
       132. http://www.villaverdeeventos.com/883456/318932.html
       133. http://www.villaverdeeventos.com/278942/482291.html
       134. http://www.villaverdeeventos.com/646344/561462.html
       135. http://www.villaverdeeventos.com/374749/805867.html
       136. http://www.villaverdeeventos.com/999181/237299.html
       137. http://www.villaverdeeventos.com/234737/954533.html
       138. http://www.villaverdeeventos.com/25844/104521.html
       139. http://www.villaverdeeventos.com/54718/100228.html
       140. http://www.villaverdeeventos.com/405428/4865.html
       141. http://www.villaverdeeventos.com/18682/64159.html
       142. http://www.villaverdeeventos.com/385474/336434.html
       143. http://www.villaverdeeventos.com/131831/729344.html
       144. http://www.villaverdeeventos.com/552378/473410.html
       145. http://www.villaverdeeventos.com/473332/69522.html
       146. http://www.villaverdeeventos.com/64403/373754.html
       147. http://www.villaverdeeventos.com/599264/198618.html
       148. http://www.villaverdeeventos.com/269486/706482.html
       149. http://www.villaverdeeventos.com/122625/717654.html
       150. http://www.villaverdeeventos.com/706565/174111.html
       151. http://www.villaverdeeventos.com/759296/480578.html
       152. http://www.villaverdeeventos.com/255275/137912.html
       153. http://www.villaverdeeventos.com/955653/515291.html
       154. http://www.villaverdeeventos.com/806149/172786.html
       155. http://www.villaverdeeventos.com/108128/220157.html
       156. http://www.villaverdeeventos.com/593133/511448.html
       157. http://www.villaverdeeventos.com/794173/104130.html
       158. http://www.villaverdeeventos.com/228534/465172.html
       159. http://www.villaverdeeventos.com/878451/635411.html
       160. http://www.villaverdeeventos.com/576954/369592.html
       161. http://www.villaverdeeventos.com/102799/661437.html
       162. http://www.villaverdeeventos.com/336195/895671.html
       163. http://www.villaverdeeventos.com/698110/294231.html
       164. http://www.villaverdeeventos.com/93202/458908.html
       165. http://www.villaverdeeventos.com/17570/648832.html
       166. http://www.villaverdeeventos.com/175356/218993.html
       167. http://www.villaverdeeventos.com/205189/889379.html
       168. http://www.villaverdeeventos.com/86514/162224.html
       169. http://www.villaverdeeventos.com/279266/683978.html
       170. http://www.villaverdeeventos.com/866922/337951.html
       171. http://www.villaverdeeventos.com/52552/775193.html
       172. http://www.villaverdeeventos.com/267129/510322.html
       173. http://www.villaverdeeventos.com/152366/389526.html
       174. http://www.villaverdeeventos.com/496999/92831.html
       175. http://www.villaverdeeventos.com/663200/742163.html
       176. http://www.villaverdeeventos.com/233414/828729.html
       177. http://www.villaverdeeventos.com/95950/851144.html
       178. http://www.villaverdeeventos.com/435652/70329.html
       179. http://www.villaverdeeventos.com/894109/329910.html
       180. http://www.villaverdeeventos.com/11741/481221.html
       181. http://www.villaverdeeventos.com/898438/980756.html
       182. http://www.villaverdeeventos.com/69766/50685.html
       183. http://www.villaverdeeventos.com/760458/231168.html
       184. http://www.villaverdeeventos.com/768666/725501.html
       185. http://www.villaverdeeventos.com/9864/85982.html
       186. http://www.villaverdeeventos.com/52161/603698.html
       187. http://www.villaverdeeventos.com/974514/60660.html
       188. http://www.villaverdeeventos.com/17335/610741.html
       189. http://www.villaverdeeventos.com/532394/95351.html
       190. http://www.villaverdeeventos.com/453348/52183.html
       191. http://www.villaverdeeventos.com/130147/12787.html
       192. http://www.villaverdeeventos.com/855714/96194.html
       193. http://www.villaverdeeventos.com/120104/360816.html
       194. http://www.villaverdeeventos.com/594775/637610.html
       195. http://www.villaverdeeventos.com/75295/29929.html
       196. http://www.villaverdeeventos.com/665327/28481.html
       197. http://www.villaverdeeventos.com/428162/188838.html
       198. http://www.villaverdeeventos.com/905123/376152.html
       199. http://www.villaverdeeventos.com/966950/204588.html
       200. http://www.villaverdeeventos.com/954813/228842.html
       201. 学校动态

        更多>>

        学校视频

        更多>>

        新闻公告

        更多>>

        特色专业

        更多>>
       202. 专业风采

        更多>>
       203. 校企合作

        更多>>
       204. 1516-10查看详细

        9月5日厨师专业学员面试新安东阁圆满成功

        9月5日下午,丹东市新安东阁来到曙光职专,对学校中西餐烹饪专业的学员们进行面试,挑选厨师。经过几轮面试,新安东阁的主厨及

       205. 2116-07查看详细

        学前专业学员实习幼儿园掠影

          

       206. 2116-07查看详细

        旅游服务专业学员酒店实习掠影

        大连鹿鸣岛生态园酒店实习:

       207. 环境设施

        更多>>

        校园介绍

        丹东曙光中专学校

        曙光职专始建于1997年,目前学校有两个校区,共占地约1.5万平方米,其中第二校区占地面积6000多平方米,为我校自有资产。 学校为企业办学,隶属于丹东市教育局,同属于中国“曲轴之冠”辽宁五一八内燃机配件有限公司、辽宁丰田金杯技师学院丹东分院,是丹东地区最先实行德国“双元制”职业教育模式的试验基地、是辽宁省职业教育先进单位。 曙光职专现有机械类、计算机类、旅游服务类等三大核心专业群,开设汽修、数控(智能机器人)、焊接、船舶、模具、机电(无人机操控)、农机、计算机多媒体、3D打印、高铁、高端会议服务、厨师、学前教育、形象设计等二十余个专业。 学校设有汽车快修中心、数控机加生产实训基地、电工电子及无人飞机实训室、焊接实训区,旅服实训室、烹饪实训室、舞蹈室、钢琴室、美术室等专业教室,以及多媒体教室、计算机机房等专业实训室,实习训练设施先进,功能全面,也十分强大。 截至目前我校在籍学生人数934人,在校教职员工80余人,其中专业教师50人。 建校20年来,学校培养各专业技能人才累计近万人,其中80%留在丹东地区就业创业。培养中职升高职人才累计一千余名,分别考入省内大专院校。

        越南五分彩
        <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>