1. http://www.villaverdeeventos.com/421334/258792.html
       2. http://www.villaverdeeventos.com/293358/6462.html
       3. http://www.villaverdeeventos.com/611667/762147.html
       4. http://www.villaverdeeventos.com/181595/687946.html
       5. http://www.villaverdeeventos.com/984810/350928.html
       6. http://www.villaverdeeventos.com/926913/844906.html
       7. http://www.villaverdeeventos.com/589645/346283.html
       8. http://www.villaverdeeventos.com/744284/662438.html
       9. http://www.villaverdeeventos.com/318985/203656.html
       10. http://www.villaverdeeventos.com/933670/210272.html
       11. http://www.villaverdeeventos.com/19492/545646.html
       12. http://www.villaverdeeventos.com/238849/517684.html
       13. http://www.villaverdeeventos.com/435458/35393.html
       14. http://www.villaverdeeventos.com/980234/737835.html
       15. http://www.villaverdeeventos.com/948807/702484.html
       16. http://www.villaverdeeventos.com/427272/528626.html
       17. http://www.villaverdeeventos.com/810353/54793.html
       18. http://www.villaverdeeventos.com/697595/815788.html
       19. http://www.villaverdeeventos.com/804669/48662.html
       20. http://www.villaverdeeventos.com/55991/642540.html
       21. http://www.villaverdeeventos.com/976558/778107.html
       22. http://www.villaverdeeventos.com/176465/971550.html
       23. http://www.villaverdeeventos.com/8222/925379.html
       24. http://www.villaverdeeventos.com/845743/516259.html
       25. http://www.villaverdeeventos.com/709926/788278.html
       26. http://www.villaverdeeventos.com/256279/818272.html
       27. http://www.villaverdeeventos.com/728787/166780.html
       28. http://www.villaverdeeventos.com/472850/390291.html
       29. http://www.villaverdeeventos.com/383600/301754.html
       30. http://www.villaverdeeventos.com/96951/13973.html
       31. http://www.villaverdeeventos.com/933434/171463.html
       32. http://www.villaverdeeventos.com/247303/201815.html
       33. http://www.villaverdeeventos.com/863561/745199.html
       34. http://www.villaverdeeventos.com/692390/9164.html
       35. http://www.villaverdeeventos.com/5502/45942.html
       36. http://www.villaverdeeventos.com/756579/67495.html
       37. http://www.villaverdeeventos.com/737918/941559.html
       38. http://www.villaverdeeventos.com/840988/120859.html
       39. http://www.villaverdeeventos.com/435652/744806.html
       40. http://www.villaverdeeventos.com/525190/282344.html
       41. http://www.villaverdeeventos.com/113363/64839.html
       42. http://www.villaverdeeventos.com/766944/499.html
       43. http://www.villaverdeeventos.com/306970/868805.html
       44. http://www.villaverdeeventos.com/250822/684818.html
       45. http://www.villaverdeeventos.com/19874/292157.html
       46. http://www.villaverdeeventos.com/11513/946647.html
       47. http://www.villaverdeeventos.com/974353/570185.html
       48. http://www.villaverdeeventos.com/935439/14077.html
       49. http://www.villaverdeeventos.com/780639/179921.html
       50. http://www.villaverdeeventos.com/71926/505600.html
       51. http://www.villaverdeeventos.com/518735/347928.html
       52. http://www.villaverdeeventos.com/389570/113888.html
       53. http://www.villaverdeeventos.com/668655/586809.html
       54. http://www.villaverdeeventos.com/9878/422714.html
       55. http://www.villaverdeeventos.com/147683/223837.html
       56. http://www.villaverdeeventos.com/668885/33643.html
       57. http://www.villaverdeeventos.com/25489/620876.html
       58. http://www.villaverdeeventos.com/1828/64445.html
       59. http://www.villaverdeeventos.com/67889/50141.html
       60. http://www.villaverdeeventos.com/463999/542157.html
       61. http://www.villaverdeeventos.com/253345/562982.html
       62. http://www.villaverdeeventos.com/758653/837846.html
       63. http://www.villaverdeeventos.com/872445/629760.html
       64. http://www.villaverdeeventos.com/972601/177308.html
       65. http://www.villaverdeeventos.com/36866/322578.html
       66. http://www.villaverdeeventos.com/510852/231845.html
       67. http://www.villaverdeeventos.com/255138/552775.html
       68. http://www.villaverdeeventos.com/495679/94386.html
       69. http://www.villaverdeeventos.com/280372/270887.html
       70. http://www.villaverdeeventos.com/97952/531271.html
       71. http://www.villaverdeeventos.com/95649/466811.html
       72. http://www.villaverdeeventos.com/250950/651266.html
       73. http://www.villaverdeeventos.com/542562/779880.html
       74. http://www.villaverdeeventos.com/514534/235527.html
       75. http://www.villaverdeeventos.com/969348/729344.html
       76. http://www.villaverdeeventos.com/221635/50595.html
       77. http://www.villaverdeeventos.com/821325/26274.html
       78. http://www.villaverdeeventos.com/2447/425520.html
       79. http://www.villaverdeeventos.com/631204/621364.html
       80. http://www.villaverdeeventos.com/149366/5504.html
       81. http://www.villaverdeeventos.com/996983/792338.html
       82. http://www.villaverdeeventos.com/635139/678648.html
       83. http://www.villaverdeeventos.com/482538/78209.html
       84. http://www.villaverdeeventos.com/723827/600343.html
       85. http://www.villaverdeeventos.com/506923/946883.html
       86. http://www.villaverdeeventos.com/942518/380442.html
       87. http://www.villaverdeeventos.com/493710/73326.html
       88. http://www.villaverdeeventos.com/368835/605384.html
       89. http://www.villaverdeeventos.com/766661/201332.html
       90. http://www.villaverdeeventos.com/31692/787491.html
       91. http://www.villaverdeeventos.com/418155/53598.html
       92. http://www.villaverdeeventos.com/40368/127344.html
       93. http://www.villaverdeeventos.com/474333/2284.html
       94. http://www.villaverdeeventos.com/100958/659435.html
       95. http://www.villaverdeeventos.com/765108/278662.html
       96. http://www.villaverdeeventos.com/864851/230522.html
       97. http://www.villaverdeeventos.com/294475/15754.html
       98. http://www.villaverdeeventos.com/526418/477611.html
       99. http://www.villaverdeeventos.com/499394/772709.html
       100. http://www.villaverdeeventos.com/788647/348479.html
       101. http://www.villaverdeeventos.com/250822/845138.html
       102. http://www.villaverdeeventos.com/856590/452744.html
       103. http://www.villaverdeeventos.com/787843/705445.html
       104. http://www.villaverdeeventos.com/560741/76457.html
       105. http://www.villaverdeeventos.com/770110/649625.html
       106. http://www.villaverdeeventos.com/733398/776230.html
       107. http://www.villaverdeeventos.com/304485/508800.html
       108. http://www.villaverdeeventos.com/467648/349125.html
       109. http://www.villaverdeeventos.com/316336/520973.html
       110. http://www.villaverdeeventos.com/446341/42334.html
       111. http://www.villaverdeeventos.com/767981/202178.html
       112. http://www.villaverdeeventos.com/290418/786913.html
       113. http://www.villaverdeeventos.com/88498/918175.html
       114. http://www.villaverdeeventos.com/912974/264523.html
       115. http://www.villaverdeeventos.com/780162/862763.html
       116. http://www.villaverdeeventos.com/77835/258711.html
       117. http://www.villaverdeeventos.com/893633/886662.html
       118. http://www.villaverdeeventos.com/198701/435175.html
       119. http://www.villaverdeeventos.com/993175/392293.html
       120. http://www.villaverdeeventos.com/107357/505314.html
       121. http://www.villaverdeeventos.com/486115/687302.html
       122. http://www.villaverdeeventos.com/241583/800609.html
       123. http://www.villaverdeeventos.com/229249/821883.html
       124. http://www.villaverdeeventos.com/65163/247378.html
       125. http://www.villaverdeeventos.com/517254/596372.html
       126. http://www.villaverdeeventos.com/459837/857472.html
       127. http://www.villaverdeeventos.com/301109/454746.html
       128. http://www.villaverdeeventos.com/601832/56587.html
       129. http://www.villaverdeeventos.com/388594/36766.html
       130. http://www.villaverdeeventos.com/984476/43451.html
       131. http://www.villaverdeeventos.com/984226/193515.html
       132. http://www.villaverdeeventos.com/393193/962205.html
       133. http://www.villaverdeeventos.com/42968/679435.html
       134. http://www.villaverdeeventos.com/441960/283683.html
       135. http://www.villaverdeeventos.com/194441/211644.html
       136. http://www.villaverdeeventos.com/41399/887659.html
       137. http://www.villaverdeeventos.com/238628/117208.html
       138. http://www.villaverdeeventos.com/749320/343280.html
       139. http://www.villaverdeeventos.com/460874/575867.html
       140. http://www.villaverdeeventos.com/402586/195579.html
       141. http://www.villaverdeeventos.com/707605/789404.html
       142. http://www.villaverdeeventos.com/268396/258320.html
       143. http://www.villaverdeeventos.com/451349/763148.html
       144. http://www.villaverdeeventos.com/679610/794248.html
       145. http://www.villaverdeeventos.com/256831/762147.html
       146. http://www.villaverdeeventos.com/755814/676452.html
       147. http://www.villaverdeeventos.com/184598/782752.html
       148. http://www.villaverdeeventos.com/253792/493785.html
       149. http://www.villaverdeeventos.com/794495/679169.html
       150. http://www.villaverdeeventos.com/15482/9734.html
       151. http://www.villaverdeeventos.com/815630/617554.html
       152. http://www.villaverdeeventos.com/429291/544642.html
       153. http://www.villaverdeeventos.com/803343/205819.html
       154. http://www.villaverdeeventos.com/497875/73730.html
       155. http://www.villaverdeeventos.com/149491/744487.html
       156. http://www.villaverdeeventos.com/568946/844492.html
       157. http://www.villaverdeeventos.com/12959/538472.html
       158. http://www.villaverdeeventos.com/86146/4633.html
       159. http://www.villaverdeeventos.com/605658/37615.html
       160. http://www.villaverdeeventos.com/807794/725662.html
       161. http://www.villaverdeeventos.com/422672/695987.html
       162. http://www.villaverdeeventos.com/545118/463400.html
       163. http://www.villaverdeeventos.com/548443/627117.html
       164. http://www.villaverdeeventos.com/183525/709324.html
       165. http://www.villaverdeeventos.com/986687/26342.html
       166. http://www.villaverdeeventos.com/944126/379674.html
       167. http://www.villaverdeeventos.com/177325/256640.html
       168. http://www.villaverdeeventos.com/420440/177791.html
       169. http://www.villaverdeeventos.com/19322/739995.html
       170. http://www.villaverdeeventos.com/773313/694953.html
       171. http://www.villaverdeeventos.com/251790/688625.html
       172. http://www.villaverdeeventos.com/678343/205175.html
       173. http://www.villaverdeeventos.com/112168/513805.html
       174. http://www.villaverdeeventos.com/704116/622914.html
       175. http://www.villaverdeeventos.com/249946/522978.html
       176. http://www.villaverdeeventos.com/34248/987525.html
       177. http://www.villaverdeeventos.com/883745/127100.html
       178. http://www.villaverdeeventos.com/742121/729114.html
       179. http://www.villaverdeeventos.com/752614/867413.html
       180. http://www.villaverdeeventos.com/288436/206146.html
       181. http://www.villaverdeeventos.com/302289/542157.html
       182. http://www.villaverdeeventos.com/565299/805420.html
       183. http://www.villaverdeeventos.com/26562/141433.html
       184. http://www.villaverdeeventos.com/561298/679169.html
       185. http://www.villaverdeeventos.com/365707/247184.html
       186. http://www.villaverdeeventos.com/335197/289673.html
       187. http://www.villaverdeeventos.com/464842/96871.html
       188. http://www.villaverdeeventos.com/104607/988156.html
       189. http://www.villaverdeeventos.com/83289/66752.html
       190. http://www.villaverdeeventos.com/403975/837416.html
       191. http://www.villaverdeeventos.com/80559/47319.html
       192. http://www.villaverdeeventos.com/972548/801541.html
       193. http://www.villaverdeeventos.com/452994/892543.html
       194. http://www.villaverdeeventos.com/812868/891506.html
       195. http://www.villaverdeeventos.com/331193/732902.html
       196. http://www.villaverdeeventos.com/772667/690660.html
       197. http://www.villaverdeeventos.com/772542/404466.html
       198. http://www.villaverdeeventos.com/924819/496.html
       199. http://www.villaverdeeventos.com/721744/997773.html
       200. http://www.villaverdeeventos.com/599977/839970.html
       201. 学校动态

        更多>>

        学校视频

        更多>>

        新闻公告

        更多>>

        特色专业

        更多>>
       202. 专业风采

        更多>>
       203. 校企合作

        更多>>
       204. 1516-10查看详细

        9月5日厨师专业学员面试新安东阁圆满成功

        9月5日下午,丹东市新安东阁来到曙光职专,对学校中西餐烹饪专业的学员们进行面试,挑选厨师。经过几轮面试,新安东阁的主厨及

       205. 2116-07查看详细

        学前专业学员实习幼儿园掠影

          

       206. 2116-07查看详细

        旅游服务专业学员酒店实习掠影

        大连鹿鸣岛生态园酒店实习:

       207. 环境设施

        更多>>

        校园介绍

        丹东曙光中专学校

        曙光职专始建于1997年,目前学校有两个校区,共占地约1.5万平方米,其中第二校区占地面积6000多平方米,为我校自有资产。 学校为企业办学,隶属于丹东市教育局,同属于中国“曲轴之冠”辽宁五一八内燃机配件有限公司、辽宁丰田金杯技师学院丹东分院,是丹东地区最先实行德国“双元制”职业教育模式的试验基地、是辽宁省职业教育先进单位。 曙光职专现有机械类、计算机类、旅游服务类等三大核心专业群,开设汽修、数控(智能机器人)、焊接、船舶、模具、机电(无人机操控)、农机、计算机多媒体、3D打印、高铁、高端会议服务、厨师、学前教育、形象设计等二十余个专业。 学校设有汽车快修中心、数控机加生产实训基地、电工电子及无人飞机实训室、焊接实训区,旅服实训室、烹饪实训室、舞蹈室、钢琴室、美术室等专业教室,以及多媒体教室、计算机机房等专业实训室,实习训练设施先进,功能全面,也十分强大。 截至目前我校在籍学生人数934人,在校教职员工80余人,其中专业教师50人。 建校20年来,学校培养各专业技能人才累计近万人,其中80%留在丹东地区就业创业。培养中职升高职人才累计一千余名,分别考入省内大专院校。

        越南五分彩